The photos depict: Andes, Aconcagua and  the Cordon del Plata mountain range.
Location: June 13, 2023 (world record) Cerro Champaquí   31°59’16.332″S, 64°56’12.459″W ;  May 4, 2023 –  point 31°59’34.4″S 64°56’18.9″W on the Cerro Champaquí – Cerro Los Linderos trail in the Sierras de Córdoba mountain range, Argentina.
Observer’s elevation: June 13, 2023 (world record) – 2770 meters above sea level ;  May 4, 2023 – 2734 meters above sea level.
Distances: Aconcagua – 483,5 km (WGS84 model)  ; peak (elevation 5441 m) (33°02’11.5″S 69°28’16.8″W) near the El Pico Plata massif – 440.5 km, El Pico Plata – 438 km.
Dates: May 4, 2023, and June 13, 2023 (world record).
Authors: Roberto Antezana and Gabriela Vollmer.
Equipment: Roberto – Canon SX70 HS, Gabriela Vollmer – Canon Eso R Mirrorless 24-105 mm.
Description: Record-breaking observation from Argentina! Is it a  Ground – Base Long-Distance Observation World Record !

Zdjęcia przedstawiają: Andy,  Aconcagua oraz łańcuch górski Cordon del Plata
Miejsce:  13.06.2023 –  Cerro Champaquí   31°59’16.332″S, 64°56’12.459″W  04.05.2023 – punkt 31°59’34.4″S 64°56’18.9″W przy szlaku Cerro Champaquí – Cerro Los Linderos w paśmie górskim Sierras de Córdoba , Argentyna.
Wysokość obserwatora: 13.06.2023 –  2770 04.05.2023 2734 m.n.pm.
Odległość: Aconcagua – – 483 km (WGS84 model) ; szczyt ( wys. 5441 m) (33°02’11.5″S 69°28’16.8″W) w pobliżu masywu El Pico Plata – 440,5 km , El Pico Plata – 438 km
Czas: 04.05.2023 oraz 13.06.2023 (rekord świata)
Autor: Roberto Antezana Gabriela Vollmer
Sprzęt: Canon SX70 HS – Roberto, Gabriela Vollmer – Canon Eso R Mirrorles 24-105 mm
Opis: Rekordowa obserwacja z Argentyny! Jest Rekord Świata w Dalekich Obserwacjach Naziemnych!

Update: Aktualizacja: 13/06/2023

May 4, 2023 – (account continued in the following post) – Roberto and Gabriela came close to breaking the world record. They fell short by 2.5 km. Over a month later, they returned to Argentina near the Cerro Champaquí – Cerro Los Linderos trail in the Sierras de Córdoba mountain range, Argentina.

On June 13, Roberto and Gabriela made another attempt to photograph the Aconcagua peak from a distance of 483 km. The conditions along the observation line were favorable: low humidity, no dust, and a clear sky.

Gabriela Vollmer describes the event as follows: „Finally, an absolute world record in long-distance photography! It’s 483 km. A tremendous distance from the Champaquí hill in Córdoba to the peak of Aconcagua. A true feat at -6 degrees below zero and with a wind speed of 40 km/h at dusk on June 13, 2023!”

Roberto Antezana : ” I am Roberto Antezana, an astrophotographer and technical astronomer at the University of Chile, and also Gabriela Vollmer, a landscape and nature photographer. The photographs were taken at the summit of Cerro Champaqui on Tuesday, June 13, 2023, at 18:45 Argentine time, in the province of Córdoba. We managed to capture Aconcagua. The distance is enormous – 483 km. Therefore, only a very faint silhouette corresponding to the last meters of the summit of the mentioned mountain is visible.  The photographic equipment used to capture Aconcagua: Canon Powershot SX70HS with a maximum zoom of 1365 mm. Author: Roberto Antezana. The panoramic photographic equipment: Canon Eos R 24-105 mm. Author: Gabriela Vollmer. The photographic equipment used to compare the weak image of the last meters of Plata with the last meters of Aconcagua: Nikkor 83x with 24,2000 mm. Author: Gabriela Vollmer. History: In May of this year, we made the first trip with the intention of capturing Aconcagua. Unfortunately, we encountered a delay at that time and were unable to reach the summit of Cerro Champaqui. Instead, we managed to increase the distance to an extension of Cerro Plata at 440.5 km from Cerro Linderos, which has already been published.In June, we had a second opportunity with good weather conditions and traveled to Córdoba, Argentina, to have more time at Champaqui. On the same day, we achieved the farthest observation in the world from one land to another, surpassing the curvature of the Earth. The weather conditions were demanding, with a temperature of -6 degrees Celsius and wind speeds of 30 km/h, gusting up to 40 km/h.We would like to thank Riki Martinez and Cristian Avalos for their support and logistics.”

 

Observers at the summit of Cerro Champaquí .The observers stand next to the bust of San Martin, who contributed to the independence of both countries – Chile and Argentina.  Obserwatorzy na szczycie Cerro Champaquí stoją obok popiersa San Martina – bohatera narodowego.
Gabriella Vollmer at the observation site.

 

 

Observation point on the aerial map of mapy.cz.
The distance varies depending on the chosen Earth model. WGS84 is more accurate – 483,5 km . Ed Williams’ calculator edwilliams.org/gccalc.htm
The distance varies depending on the chosen Earth model. FAI: 482,55 km. Ed Williams’ calculator edwilliams.org/gccalc.htm

 

Cerro El Plata seen from a distance of 439.66 km (WGS84) from Cerro Champaquí. Fot. Gabriela Vollmer. – CONFIRMED.

 

Simulation of the view from the summit towards Cerro El Plata with a standard refraction coefficient of 0.14. www.udeuschle.de

 

 

Simulation of the view from the summit towards Cerro El Plata and Aconcagua with a non-standard refraction coefficient of 0.17   www.udeuschle.de .

 

 

Wide shot towards the Andes. Fot. Gabriela Vollmer.

 

VERIFICATION ACONGAGUA  AND NEW WORLD RECORD 

Verification. Unfortunately, the authors do not have a single photo that includes both Plata and Aconcagua. Such a photo would significantly facilitate the verification process, as it would allow for measuring the distance between the peaks in the image and comparing it to the difference in azimuths between the peaks. Having only a photo of Aconcagua alone does not allow for a definitive verification. Fortunately, Roberto has sent a video to the editors of dalekiehoryzony.pl and dalekiewidoki.pl, which includes both peaks. The video can be divided into frames and stitched together to create a panorama onto which azimuth grids can be overlaid. Such an analysis was conducted by Łukasz Wawrzyszko, an expert in object identification. Although not a precise method, it is the only one that can be used in this case. The arrangement of the peaks in the panorama is correct. Therefore, we can confirm a NEW WORLD RECORD in groud-base long-distanse observation.

 

 

World record. Aconcagua seen from Cerro Champaquí. – 483,5 km (WGS84) . Canon PowerShot SX70 HS – 247mm;  35mm equivalent: 1341 . Fot. Roberto Antezana. Description: Paweł Kłak
Crop. World record –  Aconcagua  seen from Cerro Champaquí. – 483,5 km (WGS84) . Description: Paweł Kłak

 

The only possible method for verifying the world record – based on the film, frame analysis, and measurement of distance and azimuth. Prepared by Łukasz Wawrzyszko

 

POLSKI

4 maja 2023 – (relacja w dalszej części wpisu) – Roberto i Gabriela otarli się o rekord świata. Zabrakło wtedy 2,5 km. Ponad miesiąc później udali się ponownie do Argentyny w pobliże szlaku szlaku Cerro Champaquí – Cerro Los Linderos w paśmie górskim Sierras de Córdoba , Argentyna.

Dokładnie 13 czerwca Roberto i Gabriela  ponowili próbę sfotografowania szczytu Aconcagua  z dystansu 483. Warunki  panujące na linii obserwacji były sprzyjające : niska wilgotność, brak pyłów i bezchmurne niebo.

Tak zdarzenie opisuje Gabriella Vollmer: „Nareszcie absolutny rekord świata w fotografii na odległość ! To 483 km. Ogromna odległość od wzgórza Champaqui w Cordobie do szczytu góry Aconcagua. Prawdziwy wyczyn przy -6 stopni poniżej zera i wietrze z prędkością 40 kmh. o zmierzchu 13 czerwca 2023!”

Opis Roberto: ” Jestem Roberto Antezana, astrofotografem i technicznym astronomem na Uniwersytecie Chile, a także Gabriela Vollmer, fotografem pejzażu i natury. Zdjęcia zostały wykonane na szczycie Cerro Champaqui w dniu wtorek, 13 czerwca 2023 roku, o godzinie 18:45 czasu argentyńskiego, w prowincji Córdoba. Udało nam się uchwycić Aconcaguę. Odległość jest ogromna – 483 km. Dlatego też widoczna jest tylko bardzo słaba sylwetka, odpowiadająca ostatnim metrom szczytu wspomnianej góry. Sprzęt fotograficzny użyty do uchwycenia Aconcagui: Canon Powershot SX70HS z maksymalnym zoomem 1365 mm. Autor: Roberto Antezana. Sprzęt fotograficzny do panoramy: Canon Eos R 24-105 mm. Autorka: Gabriela Vollmer. Sprzęt fotograficzny użyty do porównania słabego obrazu ostatnich metrów Platy z ostatnimi metrami Aconcagui: Nikkor 83x z 24,2000 mm. Autorka: Gabriela Vollmer. Historia: W maju tego roku odbyliśmy pierwszą podróż z zamiarem uchwycenia Aconcagui. Niestety, wtedy napotkaliśmy opóźnienie i nie udało nam się dotrzeć na szczyt Cerro Champaqui. Zamiast tego udało się nam zwiększyć odległość  – obserwacja Cerro Plata na 440,5 km od Cerro Linderos, co już zostało opublikowane. W czerwcu mieliśmy drugą okazję z dobrymi warunkami pogodowymi i udaliśmy się do Córdoby, Argentyny, aby mieć więcej czasu na Champaqui. Tego samego dnia udało się nam osiągnąć najdalszą naziemną obserwację na świecie , przekraczając krzywiznę ziemi. Warunki pogodowe były wymagające, temperatura wynosiła -6 stopni Celsiusza, a wiatr osiągał prędkość 30 km/h, z porywami do 40 km/h. Chcielibyśmy podziękować Rikiemu Martinezowi i Cristianowi Avalosowi za wsparcie i logistykę.”

WERYFIKACJA I ANALIZA – ACONGAGUA  – NOWY REKORD ŚWIATA W TRAKCIE WERYFIKACJI.

Weryfikacja. Niestety autorzy nie posiadają jednego zdjęcia, na którym znajdują się zarówno Plata, jak i Aconcagua. Takie zdjęcie znacząco ułatwiłoby proces weryfikacji, umożliwiając pomiar odległości między szczytami na obrazie oraz porównanie tego do różnicy azymutów między szczytami. Posiadanie tylko zdjęcia samej Aconcagui nie pozwala na jednoznaczną weryfikację. Na szczęście Roberto przesłał redakcji dalekiehoryzony.pl oraz dalekiewidoki.pl film, który zawiera oba szczyty. Film można podzielić na klatki i połączyć je, tworząc panoramę, na której można nałożyć siatkę azymutów. Taką analizę przeprowadził Łukasz Wawrzyszko, ekspert w dziedzinie identyfikacji obiektów. Choć nie jest to precyzyjna metoda, jest to jedyna możliwa w tym przypadku. Układ szczytów na panoramie jest poprawny. Dlatego możemy potwierdzić NOWY REKORD ŚWIATA w obserwacji na dużą odległość z poziomu ziemi.

 

Rekord świata. Aconcagua widziana Cerro Champaquí. – 483,5 km (WGS84) . Canon PowerShot SX70 HS – 247mm;  35mm equivalent: 1341 . Fot. Roberto Antezana. Opisy: Paweł Kłak
Crop. Rekord świata –  Aconcagua widziana z  Cerro Champaquí. – 483,5 km (WGS84) . Fot. Roberto Antezana. Opisy: Paweł Kłak

 

Jedyny możliwy sposób weryfikacji – Oparty na analizie filmu i klatek oraz odległości i różnicy azymutów. Opracowanie.  Łukasz Wawrzyszko

RELACJA Z PIERWSZEJ PRÓBY POBICIA REKORDU 04/05/2023

440+ km! Roberto Antezana Distance Photography and Gabriela Vollmer embarked on a journey a few days ago to the Cerro Champaquí massif – the highest peak in the province of Córdoba, Argentina. Their goal was to attempt the World Record for long-distance ground-based observation. The previous record to beat was 443 km – the observation record of Pic Gaspard in the Alps from the Pyrenees ->Link.

The targets were to capture Aconcagua at 483 km or Mogote Excelsior at 449 km, located near El Pico Plata at 438 km.

Immediately after taking the photos, Roberto Antezana reached out to Dalekiewidoki.pl (Paweł Kłak) and Dalekiehoryzonty.pl (Łukasz Wawrzyszko) for analysis and verification of the potential WORLD RECORD for  terrestrial long-distanse observations.

After a quick analysis, we knew that El Pico Plata (438 km) was clearly visible in the photos. We proceeded with a detailed analysis of the potentially record-breaking peaks. This was challenging due to the quality of the photos – they were taken in strong winds and were blurry. Is there a record?

Unfortunately, it fell short by 2.5 km…

As consolation, we have the record for the Americas and the southern part of the globe. The photos and a full analysis are presented in the later part of this text.

We are publishing these photos with the author’s permission as the first in the world.

440+ km ! Roberto Antezana Fotografia a distancia oraz Gabriela Vollmer wybrali się kilka dni temu w masyw Cerro Champaquí – najwyższy szczyt prowincji Kordoba w Argentynie. Celem był atak na Rekord Świata w obserwacji długodystansowej z powierzchni gruntu. Do pobicia było 443 km – to rekord obserwacji Pic Gaspard w Alpach z Pirenejów ->Link.
Do uchwycenia Aconcagua 483 km lub Mogote Excelsior – 449 km, leżący w pobliżu El Pico Plata – 438 km.
Zaraz po wykonanych zdjęciach Roberto Antezana poprosił Dalekiewidoki.pl (Paweł Kłak) oraz Dalekiehoryzonty.pl (Łukasz Wawrzyszko ) o analizę i weryfikację potencjalnego REKORDU ŚWIATA dalekich obserwacji naziemnych.

Po szybkiej analizie wiedzieliśmy, że El Pico Plata (438 km) jest wyraźnie widoczna na zdjęciach . Pozostała szczegółowa analiza potencjalnie rekordowych szczytów. Było to utrudnione ze względu na jakość zdjęć- wykonywane przy silnym wietrze były nieostre. Czy jest rekord?

Niestety zabrakło 2,5 km….
Na pocieszenie jest Rekord Ameryki i Południowej części Globu. Zdjęcia i pełna analiza w dalszej części tekstu.
Publikujemy te zdjęcia za zgodą autora jako pierwsi na świecie.
Między Lindero i Champaqui w Argentynie, w poszukiwaniu rekordu świata obserwacji długodystansowej z ziemi – Gabriela Vollmer i Roberto Antezana. maj 2023.
Kierunek obserwacji. Fot. Gabriela Vollmer.
W poszukiwaniu rekordu świata. Fot. Roberto Antezana.
El Pico Plata – 438 km widoczna z okolic Cordoby. Fot. Roberto Antezana
El Pico Plata – 438 km widoczna z okolic Cordoby. Fot. Roberto Antezana
El Pico Plata – 438 km widoczna z okolic Cordoby. Fot. Roberto Antezana. Opis zdjęcia – Paweł Kłak / dalekiewidoki.pl
Fot. Gabriela Vollmer. Opis Cerro Plata wskazuje na 440 km. W rzeczywistości do szczytu jest 438 km.

Symulacja: link

Symulacja w generatorze udeuschle.de.

Poszukiwanie Aconcagui 483 km.

Niestety po „sklejeniu” zdjęć w panoramę okazało się, że szczyt jest poza zasięgiem obserwacji. Dodatkowe zdjęcia z poprawnym kierunkiem są nieostre.

Panorama oraz nałożona symulacja. Opracowanie Łukasz Wawrzyszko.

Przejdźmy do analizy widoczności kolejnego potencjalnego szczytu, który mógł dać rekord – Mogote Excelsior (dystans do niego to 449 km) leży w pobliżu El Pico Plata

Dane na temat szczytu pobrane zostały z https://www.andes-specialists.com/mogote-excelsior-5780/

Nazwa: Mogote Excelsior
Wysokość 5780m
Lat/Lon -33.0604,-69.56

Wyznaczmy azymut za pomocą kalkulatora Ed Williamsa. – 253,44 stopnia.

Poprowadźmy linię widzenia pomiędzy punktem obserwatora (https://goo.gl/maps/ghVsX3oeWyNHAbtn7 ) a szczytem Mogote Excelsior .

Wykorzystamy do tego narzędzie heywhatsthat.com. Link do symulacji https://www.heywhatsthat.com/?view=MU82WJ59

Dla standardowej refrakcji atmosferycznej (0.14) linia widzenia natrafia na przeszkodę na około 200 km – wzniesienia w pobliżu Parku Narodowego – „Parque Nacional Sierra De Las Quijadas”Linia widzenia natrafia na przeszkodę.

Gdy podniesiemy współczynnik refrakcji linia widzenia lekko (kilkanaście metrów) unosi się nad przeszkodą. Teoretycznie więc obserwacja jest możliwa. Ale czy były takie warunki w atmosferze w momencie obserwacji?

Współczynnik refrakcji RC_0.17
Sprawdźmy czy jest na zdjęciach wspomniany szczyt, co oznaczałoby rekord świata. Wykorzystamy do tego nałożoną symulację z programu udeutsche.de.
Widać , że na azymucie 235,5 mamy wierzchołek szczytu – ( wys. 5441 m) (33°02’11.5″S 69°28’16.8″W) w pobliżu masywu El Pico Plata – 440,5 km
Niestety na azymucie 253,44 nie ma wystającego szczytu Mogote Excelsior. Na jego pozycji jest coś wyglądającego jak miraż wzniesienia odległego o 200 km lub po prostu chmury.
Przybliżenie na Pico El Plata. Na lewo od niego szukany obszar.
Zaznaczone miejsce gdzie powinien być Mogote Excelsior – 253,44 stopnia. Ewidentnie widać , że w miejscu nie ma wierzchołka. Na tym azymucie jest coś to wygląda jak miraż obiektu położonego na lini widzenia lub są to chmury.
Zbliżenie. Widoczny jest wzniesienie odległe o 440,5 km – linia po prawej. Mogote Excelsior, który powinien być tam gdzie strzałka po lewej – jest niewidoczny. Na jego pozyzcji jest coś wyglądającego jak miraż wzniesienia leżące na lini obserwacji – odległego od obserwatora ok .200 km lub jest to po prostu chmura.

Symulacja dla tego obszaru wygenerowana została przez program udeuschle.de:
https://www.udeuschle.de/panoramas/panqueryfull.aspx?mode=newstandard&data=lon%3A-64.938586%24%24%24lat%3A-31.99288%24%24%24alt%3Aauto%24%24%24altcam%3A10%24%24%24hialt%3Afalse%24%24%24resolution%3A5120%24%24%24azimut%3A255%24%24%24sweep%3A12%24%24%24leftbound%3A253.2734375%24%24%24rightbound%3A253.638671875%24%24%24split%3A2.34375%24%24%24splitnr%3A6%24%24%24tilt%3A-1.2835546875%24%24%24tiltsplit%3Afalse%24%24%24elexagg%3A1%24%24%24range%3A500_RC0.17%24%24%24colorcoding%3Afalse%24%24%24colorcodinglimit%3A483%24%24%24title%3ALinderos%20%5BFernglas%5D%24%24%24description%3A%24%24%24email%3A%24%24%24language%3Age%24%24%24screenwidth%3A1920%24%24%24screenheight%3A1160


Siatka azymutów i wygenerowany obraz symulacji.
Nie ma więc nowego rekordu świata – jest 440,5 km – zabrakło 2,5 km….
Na pocieszenie jest Rekord Ameryki i Południowej części naszego Globu.

Podsumowanie i ciekawostki.  Należą się ogromne brawa dla całej ekipy (Roberto Antezana, Gabriela Vollmer, Ricky Martinez Pasolli- wsparcie logistyczne) za całą wyprawę i dokonaną obserwację. Aby dotrzeć ze swojego domu w Santiago de Chile na miejsce obserwacji musieli pokonać ponad 1000 km górskich dróg samochodem przez dwa dni, a także przejść kilkugodzinną kontrolę graniczną. Cała wyprawa była długo planowana i przygotowywana. Po otrzymanej ode mnie wiadomości , że rekordu nie ma Roberto napisał, że czuje się jakby przegrał finał mistrzostw świata w piłce nożnej w ostatniej serii rzutów karnych. Pocieszające jest jednak to, że ekipa zadeklarowała, że wróci na miejsce ponownie, tym razem z lepszym sprzętem.

 

Roberto Antezana, Gabriela Vollmer pokonali ponad 1000 km by dotrzeć na miejsce i podjąc próbę pobicia rekordu świata w obserwacji długodystansowej.

 

 

Farthest Landscape ever Recorded, Farthest Landscape World Record, Farthest Line of Sight ever Recorded, Farthest Line of Sight on Earth, Farthest Line of Sight World Record, Farthest Photograph ever Recorded, Farthest Photograph on Earth, Farthest Photograph World Record, Farthest Picture ever Recorded, Farthest Picture on Earth, Farthest Picture World Record, Farthest View ever Recorded, Farthest View on Earth, Farthest View World Record, Longest Landscape ever Recorded, Longest Landscape on Earth, Longest Landscape World Record, Longest Line of Sight ever Recorded, Longest Line of Sight on Earth, Longest Line of Sight World Record, Longest Photograph ever Recorded, Longest Photograph on Earth, Longest Photograph World Record, Longest Picture ever Recorded, Longest Picture on Earth, Longest Picture World Record, Longest View ever Recorded, Longest View on Earth, Longest View World Record, Most Distant Landscape ever Recorded, Most Distant Landscape on Earth, Most Distant Landscape World Record, Most Distant Line of Sight ever Recorded, Most Distant Line of Sight on Earth, Most Distant Line of Sight World Record, Most Distant Photograph ever Recorded, Most Distant Photograph on Earth, Most Distant Photograph World Record, Most Distant Picture ever Recorded, Most Distant Picture on Earth, Most Distant Picture World Record, Most Distant View ever Recorded, Most Distant View on Earth, Most Distant View World Record, Most Extreme Landscape ever Recorded, Most Extreme Landscape on Earth, Most Extreme Landscape World Record, Most Extreme Line of Sight ever Recorded, Most Extreme Line of Sight on Earth, Most Extreme Line of Sight World Record, Most Extreme Photograph ever Recorded, Most Extreme Photograph on Earth, Most Extreme Photograph World Record, Most Extreme Picture ever Recorded, Most Extreme Picture on Earth, Most Extreme Picture World Record, Most Extreme View ever Recorded, Most Extreme View on Earth, Most Extreme View World Record